Gospodarno in odgovorno 2017

GOSPODARNO IN ODGOVORNO 2017

ODPADKI IN EMISIJE V SISTEMU
KROŽNEGA GOSPODARSTVA

Strokovni posvet, Moravske Toplice, 30. in 31. marec 2017

JUBILEJNI 20. STROKOVNI POSVET

CELOVITO RAVNANJE Z ODPADKI | KAKOVOST ZRAKA | IONIZIRANA (jedrska) IN NEIONIZIRANA (elektromagnetna) SEVANJA

Sklepi in zaključki - odpadki in emisije v sistemu krožnega gospodarstva (PDF)
Sklepi in zaključki - Sodelovanje javnosti v postopkih elektromagnetnih in jedrskih sevanj (PDF)

Zadnja sprememba strani: 10.04.2017 - dopolnjena fotogalerija sekcije sevanjaGENERALNI POKROVITELJI:
POKROVITELJI:

Varovanje življenjskega okolja in naravnih virov postaja neogibna obveza človeške družbe, saj je edina odgovorna za nesprejemljivo onesnaževanje okolja in izčrpavanje virov. Emisije (v trdni, tekoči in plinasti obliki) trajno obremenjujejo vse sestavine okolja in slabšajo njihovo kakovost za človeka in vse žive organizme. Po drugi strani pa predstavljajo nepotrebno materialno in energetsko izgubo za proizvodni sektor, ki je soočen z vse večjim pomanjkanjem primarnih surovin.
Trajnostna družba (tako v proizvodnem kot v uporabniškem segmentu) je obveza, ki nima alternative. Kako jo uresničevati v sistemu krožnega gospodarstva v pogojih trenutne slovenske družbeno-politične stvarnosti, je namen letošnjega dvodnevnega strokovnega posveta, ki bo potekal v okviru treh sekcij:

 • 1. sekcija: CELOVITO RAVNANJE Z ODPADKI,
 • 2. sekcija: KAKOVOST ZRAKA ter
 • 3. sekcija: IONIZIRANA (jedrska) IN NEIONIZIRANA (elektromagnetna) SEVANJA.

Strokovni posvet je priložnost povezovanja domačih in tujih znanj, odprtega dialoga med izvajalci in uporabniki storitev, predstavniki civilne družbe, občin in državnih inštitucij, skupnega reševanja okoljskih problemov, možnosti »zelenih mediacij«, izmenjave izkušenj ter srečanja domačih in tujih strokovnjakov različnih strok na področju gospodarnega ravnanja z viri.

Vljudno vabljeni ob 20. obletnici organizacije strokovnega posveta in 25. obletnici delovanja ZEG-a!

Predsednik Karel Lipič - Zveza ekoloških gibanj Slovenije

Zadnja sprememba strani: 10.04.2017 - dopolnjena fotogalerija sekcije sevanja

Vsebina posveta je razdeljena na tri sekcije:

Podpredsednik dr. Viktor Grilc

Varovanje kakovosti življenjskega okolja in ohranjanje neobnovljivih naravnih virov postajata neogibna obveza človeške družbe, ki je edina odgovorna za nesprejemljivo onesnaževanje okolja in nesmotrno izčrpavanje surovinskih virov. Najsodobnejša usmeritev Evropske unije v vzpostavljanje krožne družbe (oz. krožnega gospodarstva) je načelno edina dolgoročno trajnostna rešitev, vendar bo učinkovita globalna vzpostava trajala več generacij. Letošnji posvet naj odgovori, kaj lahko tozadevno v slovenskem prostoru naredimo v naslednjih letih na področju odpadkov, pri čemer moramo upoštevati že sedanjo visoko stopnjo ločenega zbiranja in recikliranja. Del odgovora je gotovo v celovitem ravnanju z odpadki kot pristopom za vzpostavo družbe brez odpadkov, katerega del so sheme za ravnanje s predpisanimi vrstami odpadkov, ki ne delujejo dobro. Ocenili bomo ustreznost okoljskega vrednotenja izdelkov široke potrošnje in napredek v redizajnu (ekodizajnu) izdelkov. Ne nazadnje je potrebno začeti spreminjati tudi individualne vzorce obnašanja (odmik od potrošništva).

Cilji sekcije

• prikazati potenciale in ovire v Sloveniji za vzpostavo krožnega gospodarstva in radikalnega zmanjšanja količin odloženih odpadkov;
• prikazati razloge in možne rešitve za sistemske probleme pri zbiranju odpadnih, za ponovno uporabo potencialnih izdelkov ter embalaže;
• seznanitev s trendi na področju trajnostnega ravnanja s komunalnimi in drugimi izbranimi vrstami masovnih odpadkov (gradbenimi, industrijski, energetskimi);
• prikazati možnosti različnih učinkovitejših načinov snovne in energetske izrabe odpadkov;
• izmenjava znanja in izkušenj med predstavniki vseh vpletenih deležnikov;
• identifikacija ključnih nalog za prihodnje obdobje

Komu je sekcija namenjena

• Občinskim, območnim in državnim službam varstva okolja
• Inšpektorjem za okolje
• Strokovnjakom v komunalnih in reciklažnih podjetjih
• Povzročiteljem odpadkov, zavezancem podaljšane odgovornosti, izvajalcem shem
• Strokovnjakom in raziskovalcem s področja preprečevanja in ravnanja z odpadki
• Predstavnikom podjetij, ki nudijo storitve na področju ravnanja z odpadki
• Nevladnim organizacijam, študentom in predstavnikom lokalnih skupnosti, ki se ukvarjajo s področjem okolja

Podpredsednik dr. Peter Novak

Dosedanji razvoj človeške družbe je dosegel nesprejemljiv nivo onesnaževanja okolja in izčrpavanja naravnih virov. Število prebivalstva na svetu je naraslo preko 7 milijard, ki porabijo letno za 1,5 Zemlje naravnih bogastev ali povedano drugače, narava na Zemlji potrebuje 1,5 leta, da obnovi človeške potrebe v enem letu. Že sedaj bi potrebovali 3,9 planetov Zemlje, če naj bi vsak živel, kot živi povprečni prebivalec ZDA. Povprečna svetovna naravna zmogljivost Zemlje je 1,8 gha, ki smo jo že prekoračili za 0,9 gha. V Sloveniji se je okoljski odtis na prebivalca povečal od 3,2 v letu 1991 na 5,3 gha v letu 2015. Ker je biološka zmogljivost Slovenije le 2,61 gha (globalnega hektarja) smo jo prekoračili kar za 2,69 krat. Torej rabimo v Sloveniji naravnih dobrin kar za ~ 2,7 več, kot nam narava omogoča. Okoljski odtis Slovenije se je posebno hitro povečal od osamosvojitve do danes in to za skoraj 50% - postali smo tipična potrošniška družba. Dosedanji družbeni razvoj je bil usmerjen napačno, kar se danes odraža ne samo v okolju, ampak tudi v gospodarstvu, zdravstvu, šolstvu in kulturi.
Čas je, da ukrepamo. Evropska komisija je lani sprejela resolucijo o krožnem gospodarstvu in energetski sveženj. V jeseni 2015 je konferenca ZN o okolju v Parizu sprejela sklepe o zaustavitvi segrevanja Zemlje. Ti dokumenti predstavljajo nove usmeritve za pot v sonaravno družbo.
Zaradi tega je razumljivo in logično, da se morajo vse naše aktivnosti usmeriti v sonaravno kroženje materiala in energije tako, da bo zagotovljena primerna kakovost življenja prebivalstvu na Zemlji. To pa pomeni velike spremembe v vseh družbah, ki rabijo za zadovoljevanje svojih potrošnih navad nesorazmerno veliko materiala in energije. Med nje sodi tudi Slovenija.
Proizvodnja in poraba v krožnem gospodarstvu se bosta približevala ravnotežnemu stanju in ne bosta več povzročala neobvladljivih emisij v zrak, vodo in tla. Usmeritev v skoraj nič odpadkov mora biti naš cilj.
Pričakujemo velike spremembe v načinu proizvodnje, kjer bo prevladalo okoljsko načrtovanje proizvodov na način, da se bo po uporabi njihove sestavine lahko vrnilo v proizvodni tok.
Kako začeti uresničevati novi družbeni model krožnega gospodarstva v pogojih trenutne in bodoče svetovne in slovenske družbeno-politične stvarnosti, bo predmet pričujočega posveta. Ne poznamo vseh odgovorov, toda nekatere praktične rešitve, ki smo jih dosegli, so lahko usmeritve za boljši jutri.

Cilji sekcije

• predstavitev novega koncepta javnih gospodarskih služb, ki so pomembne za bolje upravljanje kakovosti zunanjega zraka;
• izmenjava znanja, informacij in izkušenj na področju zraka v podporo odločanju na nacionalni ravni;
• identifikacija podatkovnih vrzeli, ki so pomembne za boljše upravljanje kakovosti zraka;
• izmenjava dobrih praks, ki so pomembne z vidika uvajanja zelenega gospodarstva;
• identifikacija ključnih nalog za prihodnje obdobje.

Komu je sekcija namenjena

• Lokalnim energetskim agencijam
• Dimnikarskim podjetjem
• Strokovnjakom v komunalnih podjetjih
• Podjetjem, ki se ukvarjajo z varstvom okolja
• Inšpekcijskim službam (za okolje in prostor, za zdravje, za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, tržni inšpektorat)
• Občinam in upravnim enotam, regionalnim razvojnim agencijam
• Vladnim službam, resornemu ministrstvu in organom v sestavi
• Predstavnikom Ekošol, Unesco in Zdravih šol
• Okoljskim nevladnim organizacijam, Zveza potrošnikov Slovenije

Podpredsednik dr. Leo Šešerko

Slovenija in jedrska varnost
Slovenija postaja vedno bolj nenavadna dežela, ki je vse težje primerljiva z uspešnimi in vzorčnimi državami, po katerih se deklarirano orientira. Po jedrski nesreči v Fukušimi ni bila opravljena nobena meritev odnosa javnosti do nesreče in njenih posledic.
V Sloveniji je v zadnjem letu, ko so številne države sklenile opustiti jedrsko tehnologijo, začela delovati interesna skupina za gradnjo drugega reaktorja v Krškem. Javno mnenje je proti gradnji NEK 2, jedrski lobisti pa si prizadevajo za ohranitev jedrskega programa kljub nesreči v Fukušimi, kjer je bila v uporabi najvarnejša sodobna tehnologija. Na žalost pa tudi ni bilo večjega napredka pri postopkih načrtovanja končnega odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Odkar je bil konec leta 2009 sprejet državni prostorski načrt za lokacijo odlagališča v Vrbini pri Krškem, postopki skorajda stojijo. Investicijski program prihodnjega odlagališča je bil odobren le na resornem ministrstvu, brez javne in strokovne razprave. Prav tako so bila načrtno razpuščena Lokalna partnerstva v Posavju. O jedrski varnosti in vključevanju civilne družbe in NVO se premalo govori.
O zagotavljanju jedrske varnosti v Evropi bodo spregovorili domači in tuji strokovnjaki.
Drugi dan bo govora o neioniziranih sevanjih in grobih posegih investitorjev v bivalno okolje.

Problematika onesnaževanja z elektromagnetnim sevanjem (EMS)
Republika Slovenija želi povečati prenosne zmogljivosti elektroenergetskih povezav za prenos električne energije obstoječih daljnovodov (DV) z 220 kV napetostne moči na 400 kV in ob že obstoječih pribl. 3600 baznih antenskih postajah (BAT) na silo uvesti digitalni radijski sistem (247 anten GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju. S prehodom na višji napetostni nivo se bistveno povečuje sevalna obremenitev okolja, po katerem DV potekajo in BAT stojijo. Številne neodvisne mednarodne študije nakazujejo tisto, o čemer strokovnjaki opozarjajo že vrsto let, namreč, da dolgoročna izpostavljenost močnemu sevanju vpliva na povečano tveganja za nastanek bolezni, predvsem rakavih obolenj.
Tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in posvetovalno telo Evropske Komisije SCENIHR priznavata, da lahko elektromagnetno sevanje negativno vpliva na zdravje. V Sloveniji velja zastarela Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, ki določa mejne vrednosti za vire sevanja za območja naravnega ali življenjskega okolja. Od takrat je znanost močno napredovala in obstajajo trdni dokazi o škodljivosti elektromagnetnega sevanja. Z razočaranjem ugotavljamo, da so standardi v Sloveniji neustrezni, nevarnost pa grozi tudi prebivalcem ob trasah DV in bližini BAT. Upoštevajoč morebitne negativne učinke na zdravje ter gostoto poselitve in oddaljenost objektov od daljnovodov, med drugim tudi javnih objektov, kot so vrtci in šole (1. cona varovanja), bi morala civilna družba in lokalni prebivalci po zakonu biti vselej del procesa umeščanja daljnovodov in baznih postaj v prostor. Tako veleva tudi »Aarhuška konvencija« ali »Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah«, ki je Slovenija sprejela 20. maja 2004. Na žalost je v praksi možnost sodelovanja javnosti pri umeščanju daljnovodov v prostor dana zgolj formalno. Pripombe javnosti se ne upoštevajo.
Sklepi udeležencev posveta bodo poziv za vse pristojne institucije in civilno družbo k dialogu. Rešitev je več, le poti do njih so včasih nekoliko daljše. Pred vsako izdajo Okoljskega poročila (OPVO) bi morala pristojna ministrstva preučiti zahteve civilne iniciative in občane ter v kriterije za izdelavo prostorskih načrtov vključiti nova strokovna spoznanja (tudi tuja) o škodljivosti daljnovodov in BAT, saj se je s preventivnimi ukrepi moč izogniti zelo škodljivim negativnim vplivom na zdravje ljudi. Slovenija in vse pristojne institucije bi morale takoj, najkasneje v letu 2017 prilagoditi zakonske in podzakonske akte v smeri novih ugotovitev posvetovalnega telesa Evropske Komisije SCENIHR in svojim prebivalcem zagotovijo zdravo in dostojno življenje. Razvite države Evropske Unije imajo mejne vrednosti sevanja postavljene tudi 20 krat nižje kot Slovenija.

Strokovni posvet bo sestavni del 2. Mednarodne regionalne konference o neionizirnih sevanjih z mednarodno udeležbo . Lanskoletne konference v Beogradu (SAVA center) se je udeležilo sto predstavnikov iz desetih držav.

Tuji in domači predavatelji bodo iz različnih vidikov osvetlili problematiko EMS: kakšna je trenutna zakonodaja, kakšne so mejne vrednosti, kaj povedo rezultati o izpostavljenosti sevanju, kakšni so vplivi na okolje in katera tveganja za zdravje predstavlja izpostavljenost EMS.

Cilji sekcije

• novosti na področju zakonodaje ravnanja s sevanji v Sloveniji in EU; • identifikacija potrebnih posodobitev in takojšnji sprejem Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. list št. 70/96); • prikazati lokalno, regijsko reševanje in meddržavno problematiko na področju sevanj; • prikazati novosti, raziskave in razvoj na področju ravnanja z elektromagnetnimi in jedrskimi sevanji in izmenjavi praktičnih izkušenj.

• Okrogla miza: Jedrska energija in sodelovanje javnosti

Komu je sekcija namenjena

• Občinskim, območnim in državnim službam na področju sevanja
• URSJV, ARAO, NEK, resorna ministrstva in njihove uprave
• Strokovnim inštitucijam , IMV, IJS, ZVD
• Inšpekcijskim službam za področja sevanj
• Civilnim iniciativam in društvom na področju EMS
• Podjetjem za prenos električne energije in mobilnim operaterjem


Kotizacija

in ostale informacije za udeležence

Prijava in Kotizacija

PRIJAVE sprejemamo do 28.3.2017 in jo lahko oddate:
- elektronsko, tako da izpolnite spletni obrazec
- izpolnjeno prijavnico po elektronski pošti na naslov zegslo20@gmail.com
- izpolnjeno prijavnico pošljete po pošti na naslov ZEG, Cesta krških žrtev 53, 8270 Krško

Kotizacija za udeležence dvodnevnega posvetovanja znaša 200,00 € na osebo (z DDV), za člane NVO, šole in študente 80,00 € na osebo (z DDV). V ceno so vključeni stroški za pogostitev med odmori, dve kosili, svečana večerja, gradiva in zbornik

Kotizacija za udeležence enodnevnega posveta (1. ali 2. dan) je 120,00 € na osebo (z DDV), za člane NVO, šole in študente 40,00 € na osebo (z DDV). V ceno so vključeni stroški za pogostitev med odmori, kosilo, svečana večerja, gradiva in zbornik.

Za drugega in tretjega udeleženca (ali več) iz iste organizacije priznamo 10% popust pri kotizaciji.

V okviru plačane kotizacije se lahko udeleženci tekom dvo-dnevna posveta udeležijo vseh treh sekcij (odpadki, zrak in sevanja).

Kotizacijo je potrebno vplačati na naslov ZEG, Cesta Krških žrtev, 8270 Krško na TR 05100-8010998337 do 29.3.2017.Plačane kotizacije se v primeru neudeležbe posveta ne povrnejo.

Prenočišče

V ceno kotizacije za posvetovanje ni vključeno prenočišče.

Prenočišče z zajtrkom je možno v hotelih AJDA, TERMAL in Turističnem naselju. Rezervacije na TERME 3000 Moravske Toplice: 02 512 22 00 ali po e-pošti: info@terme3000.si s pripisom imena posvetovanja.

Stroške prevoza in nastanitve udeleženci krijejo sami.

Prijava

E-PRIJAVA

Organizatorji posvetovanja

organizatorji

Organizacijski odbor:

 • Karel Lipič, predsednik
 • dr. Viktor Grilc, podpredsednik
 • dr. Peter Novak, podpredsednik
 • dr. Leo Šešerko, podpredsednik
 • dr. Niko Samec
 • dr. Filip Kokalj
 • dr. Miran Lakota
 • dr. Janez Ekart
 • dr. Klavdija Rižnar
 • dr. Štefan Čelan
 • dr. Marinka Vovk
 • mag. Rudi Vončina
 • Franc Cipot
 • Milan Rogulja
 • Vilko Pešec
 • Drago Dervarič
 • Ivan Kukovec

Kontakt

Za morebitne dodatne informacije kontaktirajte:

- Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj Slovenije: 064 253 580, zegslo20@gmail.com

- dr. Klavdija Rižnar, ZRS Bistra Ptuj: 02 748 02 55, bistra@bistra.si

Telefon

Zveza ekoloških gibanj Slovenije: 064 253 580
ZRS Bistra Ptuj: 02 748 02 55

Naslov strokovnega posvetovanja

Terme 3000 - Moravske Toplice
Kranjčeva ulica 12
SI-9226 Moravske Toplice
Slovenija

Pokrovitelji

Spoštovani!

Strokovni posvet je namenjen odgovornim osebam na področju varstva okolja v podjetjih, raziskovalnih institucijah, šolah, NVO, občinah in odločevalcev politik. Na njej bodo predavali vodilni predstavniki Ministrstva za okolje in prostor RS, priznani strokovnjaki iz fakultet, uspešnih podjetij ter raziskovalnih institucij. Predavanja bodo objavljena v tiskanem in E-zborniku.
Ob tem dogodku Vam ponujamo priložnost sodelovanja na konferenci v obliki predstavitve vaše dejavnosti na t.i. »okoljski stojnici« ( prospekti, brošure, plakati, idr.) in predvajanju video predstavitve vašega podjetja ali institucije tekom dvodnevne konference. Vabljeni ste vsi, ki ste posredno ali neposredno povezani z vsebino konference in aktualnimi okoljskimi izzivi v Sloveniji nasploh.

PONUDBA SPONZORJEM POSVETA
Vabimo vas, da se udeležite dvodnevnega strokovnega posveta, ki bo 30. in 31. marca 2017 v hotelu AJDA, Moravske Toplice. Izkoristite to priložnost za promocijo svoje dejavnosti.

Obliko sodelovanja lahko izberete med možnostmi, navedenimi v nadaljevanju:

1. GENERALNI POKROVITELJ – KLASIČNO SPONZORSTVO - 1.500,00 EUR
Logotip pokrovitelja v obvestilih, povezanih s konferenco, zborniku posveta in na pozdravnih panojih. Pokrovitelj ima na voljo brezplačni razstavni prostor, ki zajema roll-up pano, mizo in 10-15 minutno predstavitev dejavnosti podjetja vsem udeležencem posveta. Pokrovitelj lahko izkoristi brezplačno udeležbo ene spremljevalne osebe.

2. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI - POKROVITELJ - 600,00 EUR
Predstavitev dejavnosti v času trajanja konference. Vključuje brezplačni razstavni prostor, mizo, roll-up pano, logotip pokrovitelja v obvestilih, zborniku in na posvetu. Razstavljavec lahko izkoristi brezplačno udeležbo ene spremljevalne osebe.

3. RAZSTAVLJAVEC NA POSVETU - 400,00 EUR
Ima na voljo brezplačni razstavni prostor, ki zajema roll-up pano in mizo ter objavljen logotip pokrovitelja v obvestilih in na posvetu.

4. OBJAVA REKLAMNEGA SPOROČILA V ZBORNIKU POSVETA ALI ČLANKA
Celostranski oglas - 600,00 EUR
½ - stranski oglas - 350,00 EUR

ROK za prijavo sponzorstva ali pokroviteljstva posveta organizatorju je 27. marec 2017.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na strokovnem posvetu, kjer bo Vaša priložnost BITI častni pokrovitelj posveta!

Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije
zegslo20@gmail.com ali mobitel 064 253 580.

POZIV K ODDAJI PRISPEVKOV

Prispevki naj se nanašajo na naslov strokovnega posveta »ODPADKI IN EMISIJE V SISTEMU KROŽNEGA GOSPODARSTVA« in na naslednje teme:
- Celovito ravnanje z odpadki
- Kakovost zraka
- Inonizirana (jedrska) in neionizirana (elektromagnetna) sevanja

Prispevek lahko prijavite preko spodnjega obrazca najkasneje do 5. januarja 2017.

Člani organizacijskega odbora posveta bodo do 15. januarja 2017 podali končno odločitev o sprejemu prispevka in avtorje seznanili po elektronski pošti.

Razširjeni prispevki za objavo v tiskanem zborniku se pripravijo po navodilih najkasneje do 5. marca 2017.

Avtorji prispevkov se, prosimo, prijavite tudi kot udeleženci na posvetu!

Za dodatne informacije glede prijav prispevkov vam je na voljo predsednik organizacijskega odbora Karel Lipič, ki je dosegljiv na elektronskem naslovu: zegslo20@gmail.com ali mobilnem telefonu 064 253 580.

Navodila za pisanje prispevkov za zbornik (PDF)

Zborniki

preteklih posvetovanj

Fotogalerije

preteklih posvetovanj

2017 Moravci - ODPADKI IN EMISIJE V SISTEMU KROŽNEGA GOSPODARSTVA

2017 Moravci - Sodelovanje javnosti v postopkih elektromagnetnih in jedrskih sevanj

2016 Moravci - Gospodarno z viri za sonaravni razvoj Slovenije - 1.dan

2016 Moravci - Gospodarno z viri za sonaravni razvoj Slovenije - večerja

2016 Moravci - Gospodarno z viri za sonaravni razvoj Slovenije - 2.dan

2015 Ptuj - Kako do nič odpadkov v Sloveniji

2015 Ptuj - Zemlja imamo te radi - Modna revija Inovativne obnove rabljenega tekstila

2014 Moravske toplice - Gospodarno in odgovorno

2013 Moravske toplice - Celovito ravnanje z odpadki

2012 Ptuj - Slovenija brez odpadkov